Spotkanie Rady Rodziców 30.09.2019 r.

W dniu 30 września 2019 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców działająca w roku szkolnym 2019/2020, w jej skład weszło 34 przedstawicieli wszystkich oddziałów klasowych. Podczas spotkania odbyły się wybory Prezydium nowej Rady.

W skład nowego Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani: 

Katarzyna Mikołajczyk – Przewodnicząca,

Mariola Moskalik -Wiceprzewodnicząca,

Rafał Jóźwiak– Wiceprzewodniczący,

Małgorzata Wiszniowska – Sekretarz,

Robert Staszewski – Skarbnik

Podczas pierwszego spotkania Rada Rodziców podjęła następujące decyzje:

 • zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 (uchwała nr 1/2019-2020),
 • udzieliła absolutorium ustępującemu Prezydium w składzie: Katarzyna Mikołajczyk – Przewodnicząca, Mariola Moskalik – Wiceprzewodnicząca, Rafał Jóźwiak -Wiceprzewodniczący, Małgorzata Wiszniowska – Sekretarz, Robert Staszewski – Skarbnik (uchwała nr 2/2019-2020);
 • uchwaliła Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły (uchwała nr 3/2019-2020);
 • pozytywnie zaopiniowała dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018-2019 są to: 31 października 2019, 2 -3 stycznia 2020 roku, 21 -23 kwietnia 2020 – z uwagi na egzaminy klas 8, (uchwała nr 4/2019-2020);
 • przyjęła preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020, (uchwała nr 5/2019-2020);
 • podtrzymała decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć klas w wysokości 20% wpłaconych środków, które do końca pierwszego semestru wpłacą składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w wysokości 90% stanu klasy (uchwała nr 6 /2019-2020);
 • podtrzymała decyzję o funkcjonowaniu na koncie Rady Rodziców – funduszu świetlicowego, w którym wysokość składki wynosi 10 złotych za miesiąc od ucznia (uchwała nr 7/2019-2020);
 • podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu strojów sportowych dla reprezentacji Szkoły (uchwała nr 8/ 2019-2020);
 • wydała upoważnienia do zakładania i likwidacji rachunku bankowego dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie oraz do dysponowania funduszami (uchwała nr 9/ 2019-2020).

Poza podjętymi uchwałami Rada Rodziców wybrała również Radę świetlicy szkolnej z grona przedstawicieli klas 1-3 w składzie: Gabriela Namirska, Małgorzata Wiszniowska, Arkadiusz Kurpiejewski.

 Ponadto, podczas spotkania omówiono m.in. sprawy dotyczące:

 • punktowego systemu oceniania zachowania,
 • zajęć dodatkowych szkolnych i prowadzonych przez firmy zewnętrzne,
 • możliwości wprowadzenia pilotażowego programu „Szkoła bez prac domowych”,
 • stołówki szkolnej.

Wszystkie podjęte uchwały znajdują się w dziale Uchwały.